Hizmetlerimiz

Hizmetlerimiz

 • Boş Alan Sorgulaması Yapabilmek İçin Bilgi Dökümü İşlemleri.
 • Ruhsat Müracaatlarının Hazırlanması.
 • 1-A Grubu Madenlerin Ruhsatlandırılması İçin Projelerin Hazırlanması,İl Özel İdaresine Sunumu ve Takibi.
 • Arama Ruhsatı İçin Ön İnceleme ve Maden Arama Projesinin Hazırlaması.
 • Ön Arama Faaliyet Raporunun Hazırlanması.
 • Genel Arama Faaliyet Raporunun Hazırlanması.
 • Detay Arama Faaliyet Raporunun Hazırlanması.
 • Arama Dönemi Üretim İzin Belgesi İçin Dosyanın Hazırlanması.
 • İşletme / Temdit Projelerinin Hazırlanması.
 • Ruhsat Birleştirme / Küçültme Projelerinin Hazırlanması.
 • İşletme Projesi Ekinde Bulunan Haritaların Çizimi.
 • İşletme İzin ve Ek İzin Dosyalarının Hazırlanması.
 • Gsm Dosyasının Hazırlanması.
 • Maden Kanununun 29. Madde Gereği Satış Bilgi Formu ve Faaliyet,Bilgi Formu Evraklarının Hazırlanması.
 • İhale Müracaat Dosyasının Hazırlanması.
 • Terk Raporlarının Hazırlanması.
 • Rödovans Sözleşmelerinin Hazırlanması.
 • Devir Dosyalarının Hazırlanması.
 • Mera Vasfı Değişikliği Talebi Dosyasının Hazırlanması.
 • Rezerv Tespiti Yapılması.
 • Daimi Nezaret Hizmeti.
 • Orman Dosyalarının Hazırlanması.
 • Patlayıcı Madde Raporları ve İzinleri.
 • Kapasite Raporlarının Hazırlanması.
 • Sevk Fişlerinin Alınması.
 • Dosyalarını Hazırladığımız Evrakların İlgili Kuruma Sunumu ve Takibi.
 • Maden Yatırım Danışmalığı.
 • Arazi Etütleri.
 • Maden Kanunun Uygulanması İle İlgili Sorunların Çözümü.
 • Madencilik İle İlgili Teknik Hizmet.
 • Taahhüt Hizmetleri.
 • a-İnşaat ve Mimari
  - Kaba İnşaat İmalatı
  - İnce İnşaat İmalatı
  - Mevcut Yapı Bakım Onarım Uygulamaları
  - Mevcut Yapı Güçlendirme Uygulamaları
 • Proje Yönetimi ve Danışmanlık Hizmetleri.
 • a-İhale Dosyası Hizmetleri
  - Sözleşme İnceleme ve Değerlendirme
  - Metraj İşlemleri
  - Birim Fiyat Analizleri
  - Yaklaşık Maliyet Hesaplama
  - Teklif Hazırlama
  - İş Programı Hazırlanması
  b-Betonarme Statik Proje Tasarım ve Analizi
  c-Depreme Karşı Yapısal Güçlendirme Projesi Tasarım ve Analizi
 • Jeolojik ve Jeoteknik Etüt ve Raporların Hazırlanması.
 • İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Ve Raporlama.
 • Hidrojeolojik Etüt Ve Raporlama.
 • Yeraltı Suyu Arama, Yeraltı Suyu Kullanma Ve Yeraltı Suyu Tadil ve Yenileme Projeleri.
 • Jeotermal Kaynak Ve Doğal Mineralli Su Arama, İşletme Ve Kaynak Koruma Alanı Etüt Raporlarının Hazırlanması.
 • Tünel Destekleme Projeleri.
 • Tünel Güzergahları İçin Jeolojik Ve Jeoteknik Etüt Ve Raporlama.
 • Zemin İyileştirme Projeleri.
 • Yol Güzergah Projeleri.
 • Teknik Eleman Hizmetleri.
 • Jeolojik Rezervlerin Belirlenmesi.
 • Hali hazır haritalar.
 • Termin Planı Haritaları.
 • Çevre İle Uyum Planı Haritaları.
 • İmalat Haritaları.
 • Jeolojik Haritalar.
 • 3 Boyutlu Haritalama ve Cevher Geometrisi Belirleme.
 • NetPromine ile 3 Boyutlu Rezerv Modellemesi.
 • NetPromine ile Ocak Tasarımı.
 • PTD (Proje Tanıtım Dosyaları)’nin hazırlanması.
 • ÇED (Çevresel Etki ve Değerlendirme) raporlarının hazırlanması.
 • Emisyon, İmisyon ve İç Ortam Ölçüm ve Değerlendirme (Hijyen) raporlarının hazırlanması.
 • Gürültü (Akustik) raporlarının hazırlanması.
 • Ekolojik raporların hazırlanması.
 • Çevre yönetim projeleri.
 • Doğaya yeniden kazandırma projeleri.
 • Çevre yönetim ve denetimine ilişkin danışmanlık hizmetlerinin verilmesi.
 • Toz modellemelerinin yapılması.